Tuesday, April 6, 2010

The Lower Amu DaryaAmu Darya (Pontoon Bridge - Mangit)